Seminaris

Seminari de Cristianisme en el món tardoantic de la Tarraconense

  • Coordinadors

Dtnd. Robert Baró
Dr. Jordi Font (FTC)
 
  • Membres

Dr. Josep Amengual (CETEM)
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Antoni Jesús Dols (CETEM)
Dra. Cristina Godoy
Dr. Miquel dels Sants Gros (FTC)
Dr. Cebrià Pifarré (Montserrat)
Dr. Josep Sastre (Menorca)
Dr. Marc Sureda (ISCRVic)
Llic. Joan Torra (ISCRVic)
 
 
Els darrers anys ha augmentat molt  l’interès per l’estudi de l’antiguitat tardana (segles IV-VIII) en l’àrea de la Tarraconense. Es tracta d’una època marcada per l’arribada i desenvolupament del cristianisme i les estructures de l’Església en la zona, de tal manera que per al seu estudi és necessari aprofundir en matèries pròpies de la teologia tals com la  litúrgia, patrologia, història de l’Església i l’arqueologia cristiana. Amb aquest objectiu el mes de juny del 2013 la Facultat de Teologia ha constituït el Seminari de Cristianisme en l’Antiguitat Tardana (SAC)  amb  professors i investigadors de la Facultat i altres centres relacionats amb la recerca d’aquest subjecte: CETEM (Mallorca), IDITEM (Menorca), INSAF (Tarragona), Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu Episcopal de Vic i l’Abadia de Montserrat.

El grup d’estudi es reuneix aproximadament un cop al trimestre i la coordinació es fa a través del Campus Virtual de la Facultat de Teologia de Catalunya (Alexandria), on es comparteixen treballs i s’intercanvia informació d’interès per als membres del Seminari.


El curs 2013-2014 s’ha començat a preparar un volum-manual que reculli els principals textos dels Pares Apostòlics amb el text crític de acompanyat d’una traducció pròpia de la Facultat.


Durant el curs 2014-2015 el SAC, integrat en la Facultat Antoni Gaudí, organitza amb les Facultats de Teologia de Barcelona, Lió i Tolosa de Llenguadoc, així com amb Sources Chrétiennes, el congrés:


Mort i resurrecció en l’antiguitat cristiana. Recerques patrístiques interuniversitàries de les facultats de teologia de Barcelona, Lió i Tolosa. (Mort et résurrection dans l’antiquité chrétienne. Recherches patristiques interuniversitaires des facultés de théologie de Barcelone, Lyon et Toulouse.)  
 
1.- Barcelona. 20-21 de novembre de 2014.
De la mort a la vida. Història, litúrgia i pensament.
De la mort à la vie. Histoire, liturgie et doctrines.
 
2.- Lió. 5-6 de març de 2015.
Passió i davallada als inferns del Crist segons els pares
Passion et descente aux enfers du Christ chez les pères
 
3.- Tolosa. 21-22 de maig de 2015.
Resurrecció del Crist, transfiguració de l’home
Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme
 
Les Facultats de Teologia de Catalunya i Antoni Gaudí seran la seu  la primera de les tres sessions, i part de les reunions d’estudi tindran lloc en els recintes arqueològics  del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona.