Taxes

Taxes de matriculació i pagament del curs 2016-2017

 

MATRÍCULA

Curs

Matrícula /

Drets d’examen /

Curs complet / €

1 cr. / ECTS (assig. solta) /

1r.

1.432,00

93,00

1.525,00

45,00

2n.

1.432,00

93,00

1.525,00

45,00

3r.

1.432,00

93,00

1.525,00

45,00

Curs Pont

973,00

55,00

1.028,00

45,00

Llicenciatura - Màster

1.535,00

304,00

1.840,00

65,00

Doctorat

1.575,00

340,00

1.975,00

124,00

Diploma Música sacra

655,00

45,00

700,00

-

 

CERTIFICATS

 • Estudis complets: 80,00 € 
 • Un curs: 22,00 €
 • Una asignatura: 10,00 €

 

DIPLOMES

 • Batxillerat / Grau: 135,00 €
 • Llicenciatura / Màster: 218,15 €

 

ALTRES

 • Terceres i quartes convocatòries: 14,00 €
 • Tesina: 345,00 €
 • Tesi doctoral: 460,00 €
 • Prova d’Accés a la FTC: 103,00 €
 • Programes assignatures anys anteriors (pàg.): 0,20 €

 

CONVALIDACIONS, ADAPTACIONS, RECONEIXEMENTS I EQUIPARACIONS

 • Assignatura: 14,00 €
 • Curs sencer: 155,00 €
 
 

Modalitat de pagament

 

 A) ÍNTEGRE. Pagament de l’import total de la matrícula en un sol termini: fins el dia 30 de setembre de 2016. Es pot optar per dues modalitats:

 1. Ingrés o transferència bancària al compte de la Facultat Antoni Gaudí: IBAN: ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank, “la Caixa”)
 2. Amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria de la Facultat

 

B) FRACCIONAT. Pagament en dues quotes per l’import del 50% de matrícula [1]

Modalitat única: Domiciliació bancària. Abans de finalitzar el període de matriculació l’alumne haurà de facilitar a Secretaria les dades bancàries i l’autorització per a la domiciliació dels rebuts: 1) fotocòpia de la llibreta o certificat bancari del compte, 2) fotocòpia del NIF del titular, 3) ordre d’autorització signada per al càrrec dels rebuts (imprès que facilita Secretaria). Terminis de cobrament dels rebuts: 10 d’octubre i 30 de desembre de 2016. 

Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10,00 € i s’hauran d’abonar a Secretaria en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini el pagament no es fa efectiu, l’alumne serà donat de baixa i es perdran tots els drets de matriculació, amb independència dels pagaments realitzats.

 

[1] Per a un fraccionament superior, consulteu a Secretaria.