Doctorat

Tercer cicle - Doctorat: Doctor

 

El pla d’estudis d’una Facultat Antoni Gaudí, segons la Constitució Sapientia Christiana, consta de tres cicles. El primer cicle, o cicle institucional, que dura un trienni, conclou amb el grau acadèmic de Batxillerat; el segon cicle, d’especialització, dura un bienni, i conclou amb el grau acadèmic de la Llicenciatura especialitzada; el tercer cicle, en el qual durant un determinat període de temps es perfecciona la formació científica, conclou amb el grau acadèmic de Doctorat (S.Ch., 72).
 
  1. Per a poder accedir al Tercer Cicle d’Estudis, l’alumne/a haurà d’haver obtingut una qualificació global d’un mínim de Notable 8,5 en la Llicenciatura (Màster). En el cas que la nota de tall estigui entre Notable 7 i Notable 8,5, les Autoritats Acadèmiques de la Facultat exigiran una verificació acadèmica, a concretar en cada cas. Una de les formes de verificació acadèmica podrà ser que l’alumne/a doni una lliçó pública sobre un tema proposat per la Facultat, elegit en un camp diferent del contingut de la Tesi Doctoral.
  2. La durada del Tercer Cicle serà, almenys, de dos anys.
  3. Durant els dos anys, el doctorand ha de cursar i aprovar tres cursos (7,5 ECTS) i dos seminaris (10 ECTS) del bienni de llicenciatura oferts per la Facultat i escollits d’acord amb el parer del Director de la Tesi.
  4. El Director de Tesi doctoral ha de gaudir del títol de doctor. Són directors habituals de tesis doctorals els professors estables de la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Ho poden ser també els professors encarregats de curs, amb el vist-i-plau del Degà.
  5. Si el contingut de la tesi ho demana, pel fet de tractar d’un tema interdisciplinari, el Departament pot nomenar un codirector.
  6. La Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes disposarà d’una normativa per al tercer cicle a disposició dels alumnes, on s’hi exposaran els punts precedents i altres qüestions més concretes.