Informació i matrícula

Secretaria de la Facultat Antoni Gaudí

Adreça: Diputació 231, 08007 Barcelona
Telèfon:. +34 93 453 49 25
Email:
secrdocencia.antonigaudi@edusantpacia.cat

Horari d'atencióDe dilluns a dijous, d’11,00 a 13,00 h i de 17,00 a 19,00 h;  divendres, d’11,00 a 13,00 h

Web: www.facultatantonigaudi.cat

   

■ Matriculació

Matrícula oberta: del 3 de Juliol al 8 de setembre de 2017

 1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar-se a la secretaria de la Facultat amb els següents documents
  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre el 3 de Juliol i el 8 de setembre del 2017a través de l'àrea reservada
 
 
 

Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 60€ 

 

■ Tipus d'alumnes

Segons els Estatuts de la Facultat, hi ha tres categories d’alumnes:

 

  • ORDINARIS: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Han d’haver aprovat les PAU o altres estudis que possibilitin l’accés a la Universitat. Aquests alumnes han de cursar totes les assignatures.
  • EXTRAORDINARIS: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.
  • OIENTS: Són els qui es matriculen a totes o a algunes assignatures sense passar les proves d’avaluació.


* Els majors de 25 anys que no tinguin la titulació exigida per a ingressar en els centres superiors civils, podran accedir a la FHEAG mitjançant la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

** Els majors de 40 i de 45 anys que no tinguin la titulació exigida, podran ingressar a la Facultat mitjançant les Proves d’accés especifiques.

 

■ Convalidacions

Convalidació: Estudis cursats en una Universitat, Facultat o Centre d’Estudis Superior, amb un programa coincident.

La qualificació acadèmica que constarà en l’expedient de l’alumne/a serà sempre la mateixa donada pel centre de procedència.

S’haurà de presentar la documentació següent:

1)    Imprès de sol·licitud adreçada al Degà o Cap d’estudis de la FHEAG.

2)    Certificació acadèmica (original i fotocòpia) del centre de procedència.

3)    Pla d’estudis de la titulació d’origen.

4)   Els programes de les assignatures aprovades de la titulació d’origen, segellats per la Facultat o Centre Superior on les va aprovar.

 

■ Anul·lació de matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, tot alumne que vulgui anul·lar-la haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Secretària de la Facultat, abans del dia 1 de novembre. Per a les matèries del segon semestre hi haurà temps fins abans  del dia 1 de març. Si es demana la devolució de les taxes, la Facultat retindrà el 10% de l’import de la matrícula per despeses de gestió.