Contacte i matrícula

Secretaria de la Facultat Antoni Gaudí

Horari d'atenció

  • Matins: de dilluns a divendres d’11.00 a 13.00h.
  • Tardes: de dilluns a dijous de 17.00 a 19.00h.

Adreça: Diputació 231, 08007 Barcelona

Telèfon: +34 93 453 49 25

Correu electrònic: docencia.antonigaudi@edusantpacia.cat

 

■ Matriculació

Matrícula oberta: del 9 de Juliol al 7 de setembre de 2018
 

 1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Els alumnes de nou ingrés han de presentar la següent documentació a la secretaria de la Facultat:
  • La sol·licitud d’ingrés [descarregar-la aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals). 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre el 3 de Juliol i el 8 de setembre del 2017 a través de l'àrea reservada
 
 
 

Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 60€ 

 

■ Tipus d'alumnes

Segons els Estatuts de la Facultat, hi ha tres categories d’alumnes:

 

  • ORDINARIS: Els alumnes ordinaris es preparen per l'obtenció d'un títol de Grau. Els requisits són haver aprovat les PAU o altres estudis que possibilitin l’accés a la Universitat. Aquests alumnes hauran de cursar totes les assignatures.*
  • EXTRAORDINARIS: Els alumnes extraordinaris no es preparen per a l’obtenció del títol de Grau, i per tant, podran cursar totes les assignatures o bé només algunes, i rebran la certificació dels exàmens que realitzin.
  • OIENTS: Els alumnes oients es poden matricular a les assignatures que vulguin, però ense passar les proves d’avaluació ni obtenir cap títol.

* Els majors de 25 anys que no tinguin la titulació exigida per a ingressar en els centres superiors civils, podran accedir a la FHEAG mitjançant la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Els majors de 40 i de 45 anys que no tinguin la titulació exigida, podran ingressar a la Facultat mitjançant les Proves d’Accés especifiques.

 

■ Convalidacions

Es podran convalidar els estudis cursats en una universitat, facultat o centre d’estudis superiors amb un programa coincident. La qualificació acadèmica que constarà en l’expedient de l’alumne/a serà sempre la mateixa donada pel centre de procedència.

S’haurà de presentar la documentació següent:

1) Imprès de sol·licitud adreçada al Degà o Cap d’estudis de la FHEAG.

2) Certificació acadèmica (original i fotocòpia) del centre de procedència.

3) Pla d’estudis de la titulació d’origen.

4) Els programes de les assignatures aprovades de la titulació d’origen, segellats per la Facultat o Centre Superior on les va aprovar.

 

■ Anul·lació de matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, si un alumne vol anul·lar-la haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Secretària de la Facultat abans del dia 1 de novembre. Per a les matèries del segon semestre, el termini s'amplia fins el dia 1 de març. Si es demana la devolució de les taxes, la Facultat retindrà el 10% de l’import de la matrícula per despeses de gestió.